Ledkort

LEDKORT


Ved klatreveggen i Brattvåg må du ha ledkort for å kunne klatre uten tilsyn av vakter. For å få ledkort må du ha fylt 13 år. Voksne innehavarar av Ledkort kan la andre sikre utan Ledkort, under forutsetning av at vedkommende er under direkte tilsyn av kortinnehavaren, som då påtar seg ansvaret.

Ledkort er ei ordning som ivaretar klatraren sin sikkerhet ved innendørs klatring i Norge. Innehavarane av kortet har dokumentert at dei er i stand til å ivareta sin eigen og medklatrar si sikkerhet.

Kortet gir, saman med betalt billett, adgang til alle klatreveggar som er medlemmar av ordningen. Veggeigarne som deltek forpliktar seg på si side til å tilby klatring på eit godt vedlikehalde anlegg, i sikkerhetsmessig forsvarlege rammer

 

Korleis få Ledkort?


Ledkort forutsetter at klatreren oppfyller to krav, som er like viktige:

 • Klatreren må gjennomføre og bestå Ledkortprøven
 • Klatreren må lese gjennom ansvarserklæringen for Ledkort, og akseptere denne ved å signere på sjølve kortet.

Haram Klivrarlag har utdanna instruktører som kan tilby kurs og ledkortprøven.

Ansvarerklæring


Ved å skrive under på ansvarserklæringen for Ledkort, erkjenner du at:

 • Klatring er en risikoaktivitet som du utøver på eget ansvar.
 • Du påtar deg det fulle ansvaret for egen aktivitet og opphold i klatreanlegget.
 • Verken veggeier eller personale kan holdes ansvarlige for tap eller skade som inntreffer i forbindelse med vanlig klatring.
 • Du vil følge reglene for sikker klatring (klatrevettplakaten) under opphold i anlegget.
 • Du vil gjøre ditt beste for å ivareta andres sikkerhet i klatreanlegget.
 • Du vil innrette deg etter instrukser fra personalet.
 • Du vil be om veiledning ved enhver tvil om bruk av anlegg eller utstyr.
 • Uaktsomhet eller brudd på reglene kan medføre bortvising. Grove eller gjentatte brudd kan medføre at Brattkort blir inndratt.
 • Ulykkesforsikring som inkluderer klatring må besørges av deg selv.
 • Sikkerhetsmessige feil ved anlegget skal straks meldes til personalet.
 • Voksne innehavere av Ledkort kan la andre sikre uten Ledkort, under forutsetning av at vedkommende er under direkte tilsyn av kortinnehaveren, som da påtar seg ansvaret.

 

Meir informasjon


>>> Les mer på www.brattkompetanse.no